Thread: Thơ x bếp
View Single Post
  #5  
Old 11-07-2008, 07:42 PM
TinaVu's Avatar
TinaVu TinaVu is offline
Silver Sponsor
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 2,346
Thanks: 1
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Re: Thơ x bếpTom Yum chay


Mn Thi lan nấu kiểu chay
Cho nn lun c xả cy v dừa.
Đầu tin bắc một xoong vừa
Bỏ cht boa r đảo khua với dầu.
Kế đ cho một cht mu ( điều ).
Măng non sắt sợi di bằng ngn tay.
C rốt cũng xắt di di
Cả hai đều bỏ vo ngay m xo.
Xo xong, bỏ nước v sau.
Thm bột me hoặc một vi tri me.
Xả cy cũng bỏ theo nghe.
Nm thm đường, muối..(hoặc me nếu cần).
Tu hũ chin, xắt lt nửa phn

Nấm rơm cũng vậy, như xong một phần
Nước cốt dừa bỏ t canh chừng
Đổ vo chờ chớm si xong l vừa
Bắc nhanh xuống bỏ ớt v
Chan ăn với bn...vi t..cn thm!!


Tina


Reply With Quote