NGƯỜI VIỆT NĂM CHU

NGƯỜI VIỆT NĂM CHU (http://nguoivietnamchau.com/forums/index.php)
-   Bi Trang Chnh (PORTAL) (http://nguoivietnamchau.com/forums/forumdisplay.php?f=186)
-   -   HỒI HƯƠNG - CU CHUYỆN CỦA THY DƯƠNG (http://nguoivietnamchau.com/forums/showthread.php?t=15759)

SilverBullet 08-06-2017 05:49 AM

HỒI HƯƠNG - CU CHUYỆN CỦA THY DƯƠNG
 
HỒI HƯƠNG - CU CHUYỆN CỦA THY DƯƠNG

https://www.youtube.com/watch?v=IN9iF4eUbuI


Việt Nam cần thm nhiều "Thuỳ Dương" => dn tộc & VN sẽ l một đất nước '"chịu pht triển".
Như 1 người VN xin được cảm ơn :thankyou: tm lực của c Thuỳ Dương (cống hiến cho dn tộc & đất nước VN)....
Cầu chc mọi việc thuận buồm xui gi / vạn sự như .
:thumbs:


All times are GMT -7. The time now is 10:55 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Người Việt Năm Chu