NGƯỜI VIỆT NĂM CHU

NGƯỜI VIỆT NĂM CHU (http://nguoivietnamchau.com/forums/index.php)
-   Thơ Sưu Tầm (http://nguoivietnamchau.com/forums/forumdisplay.php?f=23)
-   -   Đm Mơ Trở Lại Qu Nh (http://nguoivietnamchau.com/forums/showthread.php?t=15238)

QUY 09-26-2015 12:06 PM

Đm Mơ Trở Lại Qu Nh
 
THƠ: Đm Mơ Trở Lại Qu Nh

http://www.vietthuc.org/wp-content/u...VTF-4-LOGO.jpg

Dạo:

Đm mơ trở lại qu nh,
Giật mnh tỉnh giấc, xt xa chợt mừng.

Cc cuối tuần:

歸故居
夢 裏 駕 雲 車,
須 臾 到 舊 家.
肥 豬 誇 秀 錦,
野 狗 飲 香 茶.
惡 鬼 邏 林 道,
扁 舟 棹 海 波.
床 頭 魔 月 照,
醒 了 笑 呵 呵.
陳 文 良

m Hn Việt:

Quy Cố Cư

Mộng l gi vn xa,
Tu du đo cựu gia.
Ph trư khoa t cẩm,
D cẩu ẩm hương tr.
c quỷ la lm đạo,
Thin chu trạo hải ba.
Sng đầu ma nguyệt chiếu,
Tỉnh liễu, tiếu ha ha.

Trần Văn Lương

Dịch nghĩa:

Trở Về Nơi Ở Cũ

Trong mơ (thấy mnh) cưỡi xe my,
Pht chốc đến nh cũ.
(Thấy) lợn bo khoe (o) gấm đẹp,
(Thấy) ch hoang uống tr thơm.
Quỷ dữ đi tuần tra (khắp) đường rừng,
Chiếc thuyền con cho (trn) sng biển.
Đầu giường, nh trăng ma chiếu rọi,
Tỉnh giấc xong (bn mừng) cười ha hả.

Phỏng dịch thơ:

Về Chốn Cũ

Đm mộng mị lang thang,
My đưa trở lại lng.
Ch hoang ngồi chễm chệ,
Heo phệ bước xnh xang.
Rừng: hổ lang ngăn ng,
Biển: ging gi chận đng.
nh trăng tn thậm thụt,
Tỉnh giấc, vụt cười vang.

Trần Văn Lương
Cali, 9/2015

Lời than của Phi D Thiền Sư:
Giật mnh tỉnh giấc, thấy mnh đ thot khỏi qu hương m mừng.


Quả c l ny ư? i chao!


All times are GMT -7. The time now is 10:00 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Người Việt Năm Chu